एनटीपीसी की कुल क्षमता 46,653 मेगावाट : राघवेन्द्र

Share it